HTML

Geo blogja (régi)

Friss topikok

Menekültek, Migránsok, Merle, Multikulti

2015.07.26. 08:32 Geo_

Azt a multikulturalizmust járatja le, amelyben egyetemes jogállami és emberi jogi normák biztosítják minden egyén és közösség szabadságát, méltóságát, tradícióinak, hitének, nyelvének, különállásának megélését. A multikulturalizmus posztmodern eltorzítása szerint ugyanis egyetemes érvényű elvek, normák nincsenek, minden kultúra öntörvényű; az alkotmányosság, jogállamiság, demokrácia, emberi jogok stb. csupán a Nyugat kultúrájába illenek, akik ilyesmit akarnak ránk erőltetni, idegenszerű kozmopoliták. Ez a Fidesznek való álláspont. És nem a világszabadságról papoló, idegenszerű Petőfi (Petrovics) Sándoré.

 

A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent, míg a multikulturalizmus olyan ideológia, mely támogatja a kulturális és a nemzeti sokszínűséget és elismeri az etnikai kisebbségiségeket. A politikában: a kulturális pluralizmus támogatása a társadalomban, a különböző kultúrák békés egymás mellett élésének segítése, a kultúrák, nemzetiségek közötti problémákra való megoldás nyújtása.

Robert Merle Malevil c. regények egyik mozzanata számomra mindig az Észak-Dél konfliktust jelképezte. (Miután szerencsésen túlélték az atom katasztrófát, s arra is van esélyük, hogy a frissen sarjadó vetésből majd hosszabb távon is életben tudnak maradni - egy horda támadja meg őket, s a lealjasodott emberi maradványok lezabálnák a gabonájukat, ami mindannyiuk biztos halálát jelentené - így nem tehetnek mást, mint végeznek velük.) A kérdés: engedhetjük-e odáig fajulni a dolgokat, hogy a "vagy ők, vagy mi" kérdéssé egyszerűsödjenek a dolgok? (A regényben valóban nem maradt más lehetőség.) Meddig mehetek el saját érdekeim védelmében? Ha nem ilyen kiélezett a helyzet, nem alapvető kötelességünk-e, hogy segítsünk embertársainkon? Ha eljutok a kritikus helyzetig - biztos, hogy én leszek képes arra, hogy legyőzzem a másikat, amikor az un. Iszlám Állam százezres serege több milliárdnyi ember életét fenyegeti? Mit tehetek, ha a többségben lévő éhező szegények tömege nekilendül, hogy élelemhez jusson, akár hogy lelegelje az életet jelentő friss vetésemet? Vagy mekkora anyagi erő kell ahhoz, hogy kiépítsem a védelmi rendszereimet - melyek amúgy sem jelentenének biztonságot, megoldást?

Meggyőződésem, hogy a Föld népei együttműködésre vannak utalva - a természeti erőforrások felhasználása, a környezeti hatások "határok nélkülisége", valamint a már eddig is létrejött technológiák lehetetlenné teszik az elzárkózást. Ez az együttműködés természetesen nem konfliktus mentes: az információ és a pénz a fény sebességével mozog, az áruk és termékek egy napon belül szinte mindenhova képesek eljutni (hajóval kb. 60 nap alatt), s ilyen sebességgel tud mozogni a munkaerő is - ha távmunkáról, kiküldetésről vagy éppen áttelepülésről van szó. Így - most eltekintve a környezeti, természeti változásoktól Ralph Dahrendorf bon mot-ja alapján - azt mondta, hogy a posztkommunista átmeneteknél a demokratikus alkotmány kialakítására elég 6 hónap, a liberális piacgazdaság kiépítésére 6 év, míg a demokratikus magatartások meggyökereztetésére 60 év) - állíthatjuk, hogy a leglassabban a népek közötti kulturális, együttműködési kapcsolatok változnak.

Az is meggyőződésem, hogy egy normális világban természetes a fogalom eredeti értelmében vett multikulturalizmus - "a különböző kultúrák békés egymás mellett élésének segítése, a kultúrák, nemzetiségek közötti problémákra való megoldás nyújtása". Vagyis nem a multikulti bukott meg - hanem az, ahogy nem vettek tudomást a különbözőségekről, az ebből adódó feszültségekről - s hogy sokat kell tenni a megoldásokig. Ugyanis önmagától nem alakul ki az az állapot, melyben egyetemes jogállami és emberi jogi normák biztosítják minden egyén és közösség szabadságát, méltóságát, tradícióinak, hitének, nyelvének, különállásának megélését. Könnyen belátható, hogy az alapvetőnek/legfontosabbnak tekintett ideológiák/vallások/világnézetek meglehetősen nagy közös halmazt képezhetnek - ami persze nem mondható el a fundamentalizmusokról. Teljesen egyértelmű a helyzet az un. Iszlám Állammal - megbékélésre nincs mód, vagy ő pusztít el minket, vagy mi őt. Abban bízom, hogy mindazok, akik életüket mentve menekülnek az IS elől, belátják, hogy az iszlámnak nem a keresztény világ a legnagyobb ellensége. S ha már nem az a cél, hogy megsemmisítsük egymást, akkor kereskedhetünk egymással, megismerhetjük egymás kultúráját - s el is dönthetjük, hogy tudunk-e, akarunk-e egymás mellett élni, akár egy országban is. S ehhez nem szükséges, hogy erkölcseink, értékeink teljesen azonosak lehetnek, de kialakíthatóak azok az etika normák, melyek biztosítják az adott közösség fennmaradását. Így pl. el kell fogadni egy adott ország törvényeit, s alkalmazkodni kell a szokásokhoz. Így vallásos érzületemet nem zavarhatja más vallások temploma, szimbóluma.

Az un. Iszlám Állam fellépése drámai módon tolta egybe az egyenként is jelentős gondokat: a kulturális feszültségeket, az Észak-Dél problémát és a humanitárius segítségnyújtást.

Az alábbiakban az egyszerűbbtől a komplexebb felé haladva - többnyire csak utalás-szerűen, a magyar szóhasználatban elterjedt elnevezésekkel - sorolom fel a megoldás-típusokat.

 

 1. Nincs olyan indok, ami alapján megtagadható lenne a családja és a saját életét mentő számára a segítségnyújtás. Az EU kvótarendszere erről szól, s nem a végleges megoldásról. Nem hagyható, hogy gyerekek élete veszélyben legyen, hogy éhezzenek - bárhol a világon.

 2. Hasonló módon járványok, éhínségek esetében adományozás, segélyezésre van szükség - ehhez az ENSZ és az elismert nemzetközi szervezetek számára forrásokat kell biztosítani.

 3. Azzal, hogy valakinek megmentjük az életét - még nem biztosítottuk a jövőjét. Egyéni, családi, közösségi segítésre van szükség, ráadásul a helyszínen. Hogyan lehet javítani az életkörülményeken, van-e víz, orvosi ellátás, s ahol nyugodtan aludni is lehet.

 4. Óvoda program - ez elsősorban ott fontos, ha egymástól nagyon eltérő gyökerű, kultúrájú emberek élnek, mivel csak így biztosítható, hogy mire iskolába kerülnek a gyerekek, közeledjenek az esélyek, s hogy valóban együtt tanulhassanak a társaikkal.

 5. Tanoda: a szegények vagy többszörösen hátrányos helyzetű gyerek számára pótolni kell azt, hogy hiányzik az a családi háttér, mely a rendszeres tanulásra/sportolásra/kulturális-művészeti elfoglaltságra késztetné a gyerekeket - s egyben "kiragadja" őket a reménytelen környezetükből.

 6. Szülők bevonása nélkül éles kontraszt és konfliktus alakulhat ki az iskolai és a családi elvárások között, ugyanakkor számukra is lehetőséget teremt az értelmes és hasznos időtöltésre, megértik, hogy miért is jó a gyereknek, ha tanul.

 7. Ha nincs helyben munka, jövedelem, akkor teljesen természetes, hogy oda mozognak az emberek, ahol meg is tudnak élni. Erre bőven találunk történelmi példákat is - így nőtt hatalmasra az ókori Róma, Alexandria - s így alakultak ki a megapoliszok is napjainkban. Ugyancsak számos példa van arra, hogy először a képzettebb, vállalkozóbb emberek mozdulnak meg - ez is erősíti a még tömegesebb elvándorlást. Így néptelenedhetnek el területek, vagy éppen a határon túli magyarság esetében felgyorsul az asszimiláció. Távlatokban így az lenne a cél- és szükségszerű, hogy helyben boldogulhassanak az emberek - a fejlettebb területek (országok, városok) felszívóképessége is korlátozott. (Ismétlem: ebben az esetben már nem az életüket, családjukat mentőkről, hanem a "megélhetési" elvándorlókról van szó.) Az el- és a bevándorlás sokszor a fejlődés lehetőségét is jelenti - bár erről némileg más lehet az amerikai indiánok és az ausztrál aboriginálok véleménye. Sok feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy korlátozhassuk vagy netán akadályozhassuk a bevándorlást: életüket ne fenyegesse veszély, megélhetésük biztosított legyen, a kulturális különbségek lehetetlenné teszik a "békés egymás mellett élést" - másrészt saját érdekében is (!!!) a fejlettebb, gazdagabb régiók/országok megadják mindehhez a szükséges segítséget. 
  Tudom, ahhoz konszolidáltabb viszonyok kellenének, hogy meg lehessen valósítani azt, amit Dani Rodrik: A globalizáció paradoxona c. könyvében javasol: állapodjanak meg az országok egy bizonyos kvótában, amit 5 évente mások és mások tölthetnek ki, akik ezzel pénzt tudnak keresni a fejlettebb világban, (bizonyos mértékű kényszer-)megtakarításaikból és tapasztalataikból otthon már vállalkozást tudnának indítani.

 8. Középiskolai, felsőfokú képzéshez segítségnyújtás: tudom, hogy a terrorista szervezetek számos vezetője nyugati egyetemeken szerzett diplomát - de amíg nem terjed el a mi értelmezésünk szerinti világias oktatás, mely túlterjed a Korán olvasásán, addig nem várható, hogy a kultúrák közeledjenek, "békésen élhessenek egymás mellett", hogy esélye legyen a női egyenjogúságnak, a korszerű ismeretek megszerzésének.

 9. Foglalkoztatás, munkahely teremtés: máshol foglalkozom azzal a jelenséggel, hogy a technikai fejlődés egyik következménye az, hogy a lakosság nagy része "megszabadul a bérmunka rabságából", ami egyrészt a munkanélküliség növekedésében, másrészt abban jelentkezik, hogy meg kell találni az értelmes élet újszerű kereteit. Ez a változás nem okoz sokkot a természeti népeknél - de ugyanitt állítom, hogy erre csak azok képesek, akik meg tudják haladni a (hagyományos, bér)munka rendszerét. Esetünkben azonban az ilyen poszt-indusztriális problémák helyett pre-indusztriális helyzettel állunk szemben. A munkahelyek teremtése képes megakadályozni a nagyfokú migrációt, s képes megvédeni a bevezetőben említett "zöld vetést". Különösen baloldalról várható felhorkanás, hogy a multik úgyis eléggé kizsákmányolják őket, mi szükség lenne ezt támogatni? Ezért itt kell megjegyezni, hogy a világban nem azok a legszegényebbek, akiket "kizsákmányol a karvalytőke" - hanem azok, akiket még csak nem is. Másrészt míg a cégek csak a profit megszerzésében érdekeltek, a fejlett világnak a már említett externális hatások is beleszámítva érdemes a Dél gazdaságát támogatnia. Ez ugyanis feltétele a globális gazdaságok majd kultúrák integrálhatóságának.

 10. Kisebbségi-többségi, szegény-gazdag együttlét, konfliktusok kezelése: mindnyájan ismerünk szép példákat, de könnyen belátható, hogy az 1-9 pontok teljesítésével mindez sokkal könnyebb, "intézményesült" lehet - kezdve az afrikai segélykoncerttől (Live Aid) a korábbi ellenségek által létrehozott Európai Únióig.

 

 

Tudom, nagyon könnyű a témában leírni tízezer karaktert, s jóval nehezebb bármilyen, de érdemi lépést megtenni.

 

Azok az írások, melyeket - a bevezetőn kívül - felhasználtam ehhez a poszthoz:

Elsősorban: http://nol.hu/velemeny/menekulok-es-befogadok-1538885

De hogy legyen a sorban klasszikus is:

http://geo2.blog.hu/2015/11/02/migransokrol_menekultekrol_iszlamrol_241

 

http://geo2.blog.hu/2012/11/13/orban_miert_van_az_hogy_szabolcs-szatmar_megyetol_penzt_veszunk_el_afrikanak_meg_adunk_339

 

 

 

 

23 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://geo2.blog.hu/api/trackback/id/tr368248012

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Virág elvtárs s.k. 2015.06.16. 22:01:34

A kérdések felvetése nem ilyen egyszerű. Európában 150-200 évvel ezelőtt egy családban született 8-12 gyerek, és a felnőttkort megélte 1-3 Ma az orvostudomány a fejlett technológiájú országokban odáig jutott, hogy a gyermek és ifjúkori halandóság erősen visszaszorult. Ezen országok népessége, születésszáma alkalmazkodott különféle tudatos praktikákkal is ahhoz, hogy a felnőtt gyermekek száma 1-3 élveszületés után is 1-3 körül alakul. Az orvosi és egészségügyi technológiák hozzáférhetőek a technológiailag kevésbbé fejlett országokban, és népeknél ahol a születésszám megmaradt a korábbi, nagyobb fiatalkori és gyermekhalandósággal egyensúlyt találó szintem. Egyidejűleg ezen társadalmak nem képesek eltartani (élelmezni, ruházni, taníttatni, munkahelyet teremteni) ahhoz a népesség-szaporulatnak, amelynek az orvosi túlélését viszont elősegíti a fejlett technológia. Kína két évtizede felismerte a népesség-robbanás következményeit, és erőteljes intézkedéseket tett annak elkerülésére (egyke program). Tehát azok a társadalmak, akik most elárasztanák Europát, a 150 év előtti születésszámnál tartanak, de a XX. - XXI. századi orvostudományi eredmények birtokában az élvemaradás megnövekedett esélyével. Ennek következménye a lemming-szindroma. 7.5 milliárd ember él a Földön, ennek a népességnek az ellátása technológiailag még lehetséges, azonban ezért feláldozzuk a Föld regenerációs képességeit (pl. az őserdőket). Ha valamilyen kvótákat kellene kivetni, akkor pl. az afrikai kontinens, és India népességére kellene kvótát kivetni (Kína program). Az egyensúly teremtésnek nem az a módja, hogy gátak nélkül kitárjuk az ajtónkat mindenki előtt. Ez nem egyensúlyt, hanem még inkább egyensúly-vesztést eredményez. És ha Magyarországnál tartunk, valaki számolt vele, hogy európai menekültsegélyezés esetén (a pénzt az € adná- a menekülteket kiszolgáló, családfenntartó egyének jövedelmével összevetve a magyar dolgozók szívesen cserélnének, mert munkabérként (az ország kilábalásának reményében) fele annyit keresnek, mint azok a menekültek, akiknek meg kell tanítaniuk a vízöblítéses WC használatát......

58395 2015.06.16. 22:09:05

Geo! Ezt a tíz pontot is remekül összeszedted, csak éppen nem jelölted meg benne hogy a " költségvetés" melyik fejezete különítette el a finanszírozását... Vagy a segélyen élők adójából alakítjuk ki ennek az "elméletnek" a végrehajtását? A felsorolás, az elképzelés, a tervezet nem megoldás, csak egy kis eszmefuttatás... Abból meg van annyi, mint a tenger... Azt tudjuk már tőled, hogy mit, azt viszont nem, hogy hogyan, meg azt sem, hogy miből... Tehát nem mondtál semmit... Akiket Te támogatsz, pl tőke, piacgazdaság, neoliberális gazdaság, az ugyan nem fog áldozni a "fixa ideádra", mert ha ezt akarná tenni, akkor már áldozott volna... Vagyis kit céloz meg ez az írásod? Azt a négymillió léthatáron vegetálót, vagy esetleg azokat, akiknek ők, ezt az állapotot köszönhetik? Amikor a Te pártod volt hatalmon, bizony nem érdekelte őket, az ingerküszöbötöket sem érte el, a helyzetük tarthatatlansága... Talán ezért nem érzem igazán őszintének, a felsorolt "operációs tervedet"... Még hogy nekem van "vesszőparipám"??? :-))

23353 2015.06.16. 22:16:27

Igen valahogy igy. A problémát a menekült országokban létezö gazdasági kondiciok javitásával, ezalatt nem háborus beavatkozást értek, kellene megjavitani. Lehetséges lenne, még nem késö.

12347 2015.06.16. 23:49:44

1. Virág elvtárs s.k. (látogató) Többé-kevésbé bizonyítottnak vehetjük, hogy az életszínvonal, a képzettség növekedésével csökken a gyerekvállalás - ld. 3. little hozzászólását. NEM állítom, hogy így lesz, de úgy GONDOLOM, hogy így lehetne. (A 10 pont lényegében a hazai mélyszegénység kezelésére is igaz - SZVSZ.)

12347 2015.06.17. 00:02:37

2. Kokó Már arra gondoltam, hogy minden posztomhoz megírom a te első hozzászólásodat: Geo, te és a pártjaid a felelősek a kialakult helyzetért! :-) Valóban, ebben a fenti mondatban sok igazság van - de ettől teljesen független, hogy amit írok, abban van-e igazság vagy nincs. (Régi ismeretségünkre való tekintettel azt egyenesen átugrom, hogy ezért nem érzed őszintének sem.) Még az is lehet, hogy a múltbeli hibákból tanulhat valaki. Ha úgy tetszik: az írás akár szólhatna "fentre", hogy nézzenek az orruknál fogva egy kicsit távolabb. Szólhat akár a négymillióhoz, vagy világméretekben a négymilliárdhoz is: ne tököljetek, lépjetek, mert ha szétverjük a bankokat, a multicégeket, azzal mindenki rosszul jár. (A példámban: lelegeljük a zöld vetést.)

12347 2015.06.17. 00:11:09

Gyors sikerre senki se számítson - az alábbi cikk kb 10 éves: http://www.menszt.hu/a_tarsasagrol/ensz_akademiak/ensz_akademia_2004_2005/a_szegenyseg_globalis_problemai_es_a_fejlesztesi_egyuttmukodes

110481 2015.06.17. 11:50:30

Elméletileg nagyon szép az egész, de a gyakorlat.... A világ kb. 7 millió lakosából talán 2,5 milliárd képes többé-kevésbé normális szinten eltartani önmagát (Európa, USA, egykori SZU,Japán, Távol Kelt-Kina-India-D.Amerika egy része és kész!) kb. 4,5 milliárd embernek erre esélye sincs, mert nincsenek meg az alapképességei hozzá. (pl. az arab világ saját erőből egy normális teherautót sem képes előállitani) Magyarul az emberiség sorsa egy töredéknyi embertől függ. Ha ezeket a produktiv területeket "bevándorlás" cimén letarolják, az az emberiség tömeges fizikai pusztutását eredményezi (megszünik a segélyezés, tudásátadás,minden). Ha valaki példát akar, ott van Rhodesia/Zimbabwe esete. A fehér farmerek elüldözése fél év alatt tömeges éhinséget eredményezett. De hasonló a helyzet D.-Afrikával is (régen a fajüldözők segélyezték fél fekete Afrikát, ma D.Afrika szorul az EU segélyeire). A szabályozott, szükséglet szerinti bevándorlással nincs baj, de a mait irgalmatlanul meg kell állitani. A 10 pont nagyon jó, csak az érintett elmaradott országok "elitje" köp az ilyenekre. A megoldás lehet, hogy az ujragyarmatositás lesz?

110481 2015.06.17. 12:24:00

Bocsánat 7 milliárd

301782 2015.06.17. 12:29:31

Szerintem sem az úgynevezett multikulturalizmus bukott meg, akik ezt hangoztatják, szerintem fogalmuk sincs miről beszélnek. Az egymásra utaltság mellett a versenyszellem ugyanúgy jelen van. Csak az ember időnként elfárad és ahelyett, hogy pihenne, fél, megijed, csapkod maga körül. Akit veszélyesnek ítél saját kiharcolt biztonságára, arra támad.

12347 2015.06.17. 14:14:59

7. zili "A megoldás lehet, hogy az ujragyarmatositás lesz?" Jó kérdés... Most a tőke akkor és addig megy oda, amíg profitja van - s a helyi maffia-főnökökkel általában meg is tud egyezni. A gyarmatosítás sem volt jó: általában mono-kultúrális maradt a gazdaság, s az euro-atlanti műveltséget ott is csak az elit szerezte meg. Azt hiszem, az lehet a megoldás, hogy akik a támogatásokat adják, azok szabjanak követelményeket. (Persze, ez sem megy gond nélkül, gondoljunk arra, hogy itt Mo-on hogyan bánunk a felzárkózást segíteni hivatott EU-s pénzekkel.) De ha nincs megoldás, marad a tarolás...

12347 2015.06.17. 14:16:13

7. zili Igen, a multikulti def. szerűen az egymás mellett élés.

60145 2015.06.17. 17:05:14

Önmagunk (egyén, család, nemzet) veszélyeztetése nélküli megoldások lehetségesek. A szolidaritás kisebb körben és életveszély esetén működhet, hiszen mi átlagosak vagyunk, nem Teréz anyák. Nincs elképzelésem az egész világ vagy a nyugati világ problémáinak megoldására, vagy a fenti recept véleményezésére.

12347 2015.06.17. 17:18:06

12. Atlasz Ahogy látom: ha ezeket nem lépjük meg, akkor veszélyeztetjük önmagunkat, családunkat, nemzetünket - ami "ma" kellemetlen és kényelmetlen, pénzbe-melóba kerül - de a "holnap" ettől biztosabb lenne.

163107 2015.06.18. 07:04:31

Ezek a mi drága országrontóing gyalázatosan műveletlenek, ez köztudott. Magyarország és Európa sosem volt multikulturális - hőbörgi a maffiavezér, és "dajcstomi". Mert azt sem tudják mi az. Ahogy a magyarok 90% se, nyilván a tesco ugrik be neki, meg az Aldi. Holott csak meg kellene nézni a szó gyökerét: multi. Mit is jelent latinul - mert onnan ered. Sokat jelent. Sok, sokféle, sokrétű, sokoldalú, sokszínű. multiculturalis, = több kultúra egymás mellett élése multifactorialis,= sok tényező hatására létrejövő multifariam = sok helyütt multiformis = sok alakú És így tovább. És Mo a kezdetektől igenis soknemzetiségű volt, Európa országai szintén. A liberalizmus után ezek a barmok most a multikulturálisból csinálnak szitokszót. Vevő az van.

110481 2015.06.18. 12:29:57

14.-re T. osszian! Az "ezek a barmok..." minősitésbe ugye a Ny.-i vezetőket is beleérted? Illetve Őket elsősorban, mivel a multikulti elleni prüszkölés itthon csak Merkel után kezdődöttt!

337909 2015.07.24. 13:08:45

Na kérem, ha valaki Merle Malevillejének illusztris jelkenetéről beszél, azzalk lehet "beszélgetni." A Momo halála rész, persze nem biztos, hogy ne lett volna más megolkdás. Aki ezt a jelenetet ismeri, az bizonyára ismeri Cursio Malaparte leírásáét is, az orosz hadifogoly táborról. Már hogyne ismerné! Az Éhség? A kidobott, félszáraz félzsemlém, ..... Hogyis van ez?

60145 2015.07.24. 16:26:38

Elgondolkodtató.

60145 2015.07.24. 16:43:00

Érdemes volt újra elolvasni.

60145 2015.07.24. 16:44:22

Érdemes volt újra elolvasni. (Elküldés után moderálásról kapok üzenetet, már másodszor, azután lehetséges, hogy meg sem fog jelenni.)

163107 2015.07.24. 22:29:00

Merkel SOSE mondott olyat, hogy "Európa sosem volt multikulti" - ezt a féleszű falubikája, dajcstomi mondta. Merkel álláspontja egészen más: " A német konzervatív CDU-ban "kisebbfajta forradalom" készül, miután Angela Merkel pártelnök-kancellár jelezte, hogy támogatja a bevándorlási szabályok egységes rendszerré szervezését egy új törvény révén - írta a Der Spiegel. A német hírmagazin szombaton megjelenő - digitális változatban péntek este kiadott - számában közölt beszámoló alapján Merkel szerint a bevándorlás lehet a következő, 2017-es parlamenti (Bundestag) választásokat felvezető kampány fő témája, és nem szeretné, hogy a CDU a választási küzdelemben a "haladó" szociáldemokratákkal (SPD) szemben a "maradi" párt szerepébe szoruljon." "A kiállás egy új törvény mellett "kisebbfajta forradalom" a konzervatívok számára, akik ugyan már nem vitatják, hogy Németország "a bevándorlás földje" - migránsokat nagy tömegben befogadó ország -, és azt sem vitatják, hogy a képzett munkaerő utánpótlása nem oldható meg bevándorlás nélkül, de eddig húzódoztak attól, hogy külön törvényben szabályozzák a szerteágazó ügyet, amelynek összetettségét jelzi, hogy jelenleg több mint 50 jogcímen lehet németországi tartózkodási engedélyt szerezni." szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) legutóbbi adatai szerint a külföldi állampolgárok száma 2013 végén 6,2 millió volt Németországban, a bevándorló családból származó német állampolgárságok száma pedig 10,1 millió, vagyis nagyjából minden ötödik ember bevándorló hátterű a 80,5 milliós országban." http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/merkel_fordulatra_keszul_a_bevandorlasi_politikaban.600980.html Úgyhogy pampoghat holnap a kondás, az EU-ben nem lesz sikere az uszításával.

60145 2015.07.25. 09:23:38

Nem tudtam ismét kommentelni tegnap, a rendszer nem hagyta. Érdemes volt újra elolvasni.

44711 2015.07.26. 10:05:04

Nagyon jó írás. Mivel félek, hogy holnap nem jelenik meg újra, így elmentettem, hogy bármikor tudjam olvasgatni....:-) Egy apró megjegyzés: egy ismerősünk, inkább már barátunk, harmincas évei elején járó nő Bécsben egy olyan óvodában óvónő, ahová szinte kizárólag migránsok gyerekei járnak. Az óvónők is románok, magyarok, szerbek, csak a vezető osztrák. A környékbeli osztrák szülők mindent megtesznek, hogy a gyereküket "rendes" óvodába járassák, mert képtelenek elviselni a migráns szülők viselkedését, igen, gyakori agresszivitását. Ez az, ami az óvónőket is frusztrálja, aki tud, igyekszik "jobb" óvodába kerülni. Csak érdekességként írtam.

12347 2015.07.26. 21:22:53

Tudom, hogy mindet nagyon munka és idő igényes - ezért kell hozzákezdeni